Strategic Management

Rihana Shaik

Rihana Shaik

Mayank Dhaundiyal

Mayank Dhaundiyal

Saumya Dey

Saumya Dey

Sanjay Chaudhary

Sanjay Chaudhary

Paribhasha Kumari Sharma

Paribhasha Kumari Sharma

Rameshwar Arora

Rameshwar Arora

Namrata Rana

Namrata Rana