Social Sciences & Humanities

Ganesh Radhakrishnan

Ganesh Radhakrishnan

Chitrakalpa Sen

Chitrakalpa Sen

Siddhartha Bhasker

Siddhartha Bhasker

Hanna Olasiuk

Hanna Olasiuk

Anand Sharma

Anand Sharma

Priyanka Kothari

Priyanka Kothari

Saumya Dey

Saumya Dey

Richa Shukla

Richa Shukla

Suganya Balakumar

Suganya Balakumar

Juhi Singh

Juhi Singh

Ajay Shah

Ajay Shah

Dyotona Dasgupta

Dyotona Dasgupta

Bhawna Sahu

Bhawna Sahu

Deepika Chandra Verma

Deepika Chandra Verma