Marketing Management

Laknath Jayasinghe

Laknath Jayasinghe

Meenakshi Tomar

Meenakshi Tomar

Shubhomoy Banerjee

Shubhomoy Banerjee

Renu Emile

Renu Emile

Diptiman Banerji

Diptiman Banerji

Kishore Kumar Gangwani

Kishore Kumar Gangwani

Janardan Krishna Yadav

Janardan Krishna Yadav

Deepak Sangroya

Deepak Sangroya

R. Sunitha

R. Sunitha

Satyam

Satyam

Vaishali Garg

Vaishali Garg

Naman Sreen

Naman Sreen

Anjuman Antil

Anjuman Antil

Sunil George Mathew

Sunil George Mathew

Bilwa Deshpande

Bilwa Deshpande

A. Kuanr

A. Kuanr