Faculty

Sahana V. Rajan

Sahana V. Rajan

Amit Sinha

Amit Sinha

Shalini Lal

Shalini Lal

Amanish Lohan

Amanish Lohan

Namrata Rana

Namrata Rana

Harsh Vardhan

Harsh Vardhan

Sneha Kadyan

Sneha Kadyan

Somnath Mitra

Somnath Mitra

Nidhi

Nidhi

Bijit Patnaik

Bijit Patnaik

Jagriti Singh

Jagriti Singh

Vibha Trivedi

Vibha Trivedi