Faculty

Manjot Singh Bhatia

Manjot Singh Bhatia

Deepak Sangroya

Deepak Sangroya

Sumedha Chauhan

Sumedha Chauhan

Sanjay Chaudhary

Sanjay Chaudhary

Anand Sharma

Anand Sharma

Palka Chhillar

Palka Chhillar

Kishore Kumar Gangwani

Kishore Kumar Gangwani

Suganya Balakumar

Suganya Balakumar

Pavitra Mishra

Pavitra Mishra

Paribhasha Kumari Sharma

Paribhasha Kumari Sharma

Shankhadeep Banerjee

Shankhadeep Banerjee

Divya Sharma

Divya Sharma

Vaishali Garg

Vaishali Garg

Sonam Chawla

Sonam Chawla

Richa Shukla

Richa Shukla

Ronita Choudhuri

Ronita Choudhuri

Neha Garg

Neha Garg

Shivani Mehta

Shivani Mehta

Samadrita Bhattacharyya

Samadrita Bhattacharyya

Abhishek Vashishth

Abhishek Vashishth

Jitesh Mohnot

Jitesh Mohnot

Vishruti Gupta

Vishruti Gupta

Ritanjali Panigrahi

Ritanjali Panigrahi

Satyam

Satyam

Sandeep Singh

Sandeep Singh

Harit Joshi

Harit Joshi

Shobhith Mathew Jose

Shobhith Mathew Jose

Rameshwar Arora

Rameshwar Arora

Swati Sharma

Swati Sharma

Priyesh V. Purayil

Priyesh V. Purayil

Aghila Sasidharan

Aghila Sasidharan

Vinayak A. Drave

Vinayak A. Drave

Vandana

Vandana

Arti Sharma

Arti Sharma