Faculty

Mayank Dhaundiyal

Mayank Dhaundiyal

Brajesh Kumar

Brajesh Kumar

Krishan Kumar Pandey

Krishan Kumar Pandey

Laknath Jayasinghe

Laknath Jayasinghe

Saroj Koul

Saroj Koul

Ajay Shah

Ajay Shah

Susan Thomas

Susan Thomas

Anirban Ganguly

Anirban Ganguly

Asim Talukdar

Asim Talukdar

Renu Emile

Renu Emile

Tanushree Sharma

Tanushree Sharma

Manisha Mishra

Manisha Mishra

Sushil K Bhasin

Sushil K Bhasin

Ganesh Radhakrishnan

Ganesh Radhakrishnan

Diptiman Banerji

Diptiman Banerji

Chitrakalpa Sen

Chitrakalpa Sen

Saumya Dey

Saumya Dey

Nivedita Haldar

Nivedita Haldar

Gunjan Mohan Sharma

Gunjan Mohan Sharma

Chitresh Kumar

Chitresh Kumar

Mohit Yadav

Mohit Yadav

Rihana Shaik

Rihana Shaik

Jeremy Wade

Jeremy Wade

Kulpreet Kaur

Kulpreet Kaur

Meenakshi Tomar

Meenakshi Tomar

Jangirala Srinivas

Jangirala Srinivas

Hanna Olasiuk

Hanna Olasiuk

Dr. Vibhash Kumar

Dr. Vibhash Kumar

Ashish Trivedi

Ashish Trivedi

Siddhartha Bhasker

Siddhartha Bhasker

Anirudh Agrawal

Anirudh Agrawal

Rajni

Rajni

Janardan Krishna Yadav

Janardan Krishna Yadav

Anshu Sharma

Anshu Sharma

Deepika Chandra Verma

Deepika Chandra Verma

R. Sunitha

R. Sunitha

Sanjeev Kumar

Sanjeev Kumar

Shubhomoy Banerjee

Shubhomoy Banerjee

Sarveshwar Kumar Inani

Sarveshwar Kumar Inani

Tejpavan Gandhok

Tejpavan Gandhok

Arjun Chakravorty

Arjun Chakravorty