Faculty

Thibault Weigelt

Thibault Weigelt

Anshuman Shukla

Anshuman Shukla

Prakhar Narain Singh Chauhan

Prakhar Narain Singh Chauhan

Madhumita Das

Madhumita Das

Ronald P. Blue II

Ronald P. Blue II

Apoorva Sharma

Apoorva Sharma

Aleksandar Milanov

Aleksandar Milanov

Abhishek Mishra

Abhishek Mishra

Prateek Bhattacharya

Prateek Bhattacharya

Matthew Byrne

Matthew Byrne

Sakshat Bansal

Sakshat Bansal

Ashrita Prasad Kotha

Ashrita Prasad Kotha

Nitin Gomber

Nitin Gomber

Anupama Sharma

Anupama Sharma

Anjali Sharma

Anjali Sharma

Krithika Ashok

Krithika Ashok

Sannoy Das

Sannoy Das

Shubhangi

Shubhangi

Arpita Sarkar

Arpita Sarkar

Saika Sabir

Saika Sabir

Adya Surbhi

Adya Surbhi

Priyadarshini Gupta

Priyadarshini Gupta

Sourav Mandal

Sourav Mandal

Swapnil Dhanraj

Swapnil Dhanraj

Ruchika Rao

Ruchika Rao

Nemika Jha

Nemika Jha

Nisha Nair

Nisha Nair

Aditi

Aditi

Sandeep Suresh

Sandeep Suresh

Ranjan William Chakrabarti

Ranjan William Chakrabarti

Eesha Mohapatra

Eesha Mohapatra

Sakshi Vijay

Sakshi Vijay

Kriti Sharma

Kriti Sharma

Suraj Girijashanker

Suraj Girijashanker

Sangseok Ha

Sangseok Ha

Deborshi Barat

Deborshi Barat

Kaushalya Bajpayee

Kaushalya Bajpayee

Aishwarya Subramanian

Aishwarya Subramanian

Mizanur Rahaman

Mizanur Rahaman

Debolina Dutta

Debolina Dutta

Wasiq Abass Dar

Wasiq Abass Dar

Ashish Kheta

Ashish Kheta

Justice Nyema Nwabueze

Justice Nyema Nwabueze