BELGIUM

S.No. University Name
1 Katholieke Universiteit Leuven