Inauguration of IBM Business Analytics Lab by "Mr. Vivek Vasishtha"